miyu.jpg

Miyu (MiyuGODVelk)

Miyu (MiyuGODVelk)'s PC Peripherals

Miyu (MiyuGODVelk)'s Mouse

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Headset

AsusROGDelta.jpg

Asus ROG Delta

Any mistakes? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Monitor

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Mic

RodeNT-USB.jpg

Rode NT-USB

Any mistakes? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Keyboard

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Chair

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Camera

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s PC Components

Miyu (MiyuGODVelk)'s SSD

Samsung850EVO.jpg

Samsung 850 EVO

Any mistakes? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s RAM

G.SKILLTRIDENTZRGBSERIES32GB.jpg

G.Skill Trident Z RGB Series 32GB

Any mistakes? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s PSU

CorsairAX860.jpg

Corsair AX860

Any mistakes? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Motherboard

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Graphic card

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s CPU

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Cooler

CorsairHydroSeriesH100iPRO.jpg

Corsair Hydro Series H100i PRO

Any mistakes? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s PC Case

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Miyu (MiyuGODVelk)'s Video capturer

Unknown
Do you know which one to use? Help us

Accessories

Miyu (MiyuGODVelk)'s Stream Deck

ElgatoStreamDeck.jpg

Elgato Stream Deck

RELATED STREAMERS

ElOjoNinja

ElOjoNinja

Miniduke

Miniduke